Committee

You are here : Home / Committee / Executive Council Member

Executive Council Member

John Paul Liang | Executive Council Member

Steven K.H. Aung

+ more info

Frederico Carvalho | Executive Council Member

Frederico Carvalho

+ more info...

Reginaldo Filho | Executive Council Member

Reginaldo Filho

+ more info

Idayra Torrent | Executive Council Member

Idayra Torrent

+ more info...

Gerd Ohmstede | Executive Council Member

Gerd Ohmstede

+ more info...

Carlos Llopis | Executive Council Member

Carlos Llopis

+ more info...

 

Ernesto Vega | Executive Council Member

Ernesto Vega

+ more info...

 

Peng Qinghua

 

Xian Shaoxiang

 

Liu Mingjun

 

Gu Yihuang

 

Gao Ying

 

 

Wang Chengde

 

Yun Lixin

 

Zhang Jing

 

Zhao Juxi

 

Yu Xiaoyong

 

Zhu Youping

 

 

Umberto Mazzanti

 

Marcelo Biolatto

 

Hoc Ku Huynh

 

Alberto Marrero